Welkom op de website van de Rekenkamercommissie

 

 

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-

 

 

Voorburg

 

 


 

 

Wat is een Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de (maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid).

 

Missie en doelen van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal bestuur in deze gemeenten.

De doelen zijn dat de uitkomsten van de onderzoeken van de Rekenkamercommissie bijdragen aan:

  • de versterking van de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad
  • het zichtbaar maken aan de burgers van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg op welke manier de doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt

 

Hoe wil de Rekenkamercommissie deze doelen bereiken?

De commissie wil haar doel bereiken door onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Het accent ligt daarbij op het leren en verbeteren. Met haar onderzoeken wil de Rekenkamercommissie dus niet alleen laten zien wat er goed of fout gaat, maar geeft zij ook aanbevelingen hoe het (nog) beter kan. De Rekenkamercommissie richt haar aanbevelingen in de eerste plaats tot de gemeenteraad. In voorkomende gevallen worden de aanbevelingen ook gericht aan het College van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie. Daarnaast brengt zij de onderzoeksresultaten onder de aandacht van de burgers van de gemeenten. Zo wil de Rekenkamercommissie de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad versterken en tegelijkertijd voor de bevolking van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van deze gemeenten. 

 

De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel kunnen de gemeentebesturen en burgers een onderwerp aandragen.