Selecteer een pagina

Onderzoek 2018 – 2019

Onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad

Aanleiding onderzoek
In het ‘Onderzoeksplan 2018-2020’ heeft de Rekenkamercommissie aangegeven de komende jaren onderzoeken te gaan uitvoeren op het gebied van de ‘versterking van de rol van de raad’. Bij deze onderzoeken wil de Rekenkamercommissie de raden ondersteunen bij het effectiever gebruiken van de instrumenten die ze hebben om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen.

Doel onderzoek
Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe vier gemeenteraden gebruikmaken van de mogelijkheden om hun kaderstellende rol in te vullen, welke mogelijkheden nog beter kunnen worden benut en wat daarvoor nodig is. Het onderzoek beoogt tevens de raden een instrument aan te reiken waarmee zij zelf periodiek kunnen reflecteren op de wijze waarop zij hun kaderstellende rol invullen.

Vragen bij dit onderzoek
Bij dit doel hebben wij de volgende vragen:

  1. Wat zijn de rol en taakopvatting van de raden als het gaat om de kaderstelling?
  2. Hoe vindt de kaderstelling in de praktijk plaats?
  3. In hoeverre handelen de raden in de praktijk conform hun rol en taakopvatting?
  4. Welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan?

Planning
De planning voor aanbieden van rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen is uiterlijk 1 juni 2019 aan.

Wassenaar

Voorschoten

Oegstgeest

Leidschendam-Voorburg