Selecteer een pagina

Onderzoek 2018

Toegang tot de voorzieningen in de Wmo

Eén van de conclusies uit ons rapport ‘Zorgen voor transformatie’ was de ‘nog gebrekkige aansluiting van de gebiedsnetwerken op de toegang tot de zorg. Aanleiding om een onderzoek te starten naar de ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’. De Rekenkamercommissie onderzocht hoe de toegangsprocedure van de Wmo is ingericht en hoe deze door de cliënten wordt ervaren.

Doel onderzoek en centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie inzicht geven in hoe cliënten in de vier gemeenten de toegang tot Wmo-voorzieningen ervaren (woonvoorziening, vervoervoorziening, begeleiding of huishoudelijke voorziening).

De centrale vraag van het onderzoek is:

Hoe is de toegang tot de voorzieningen in de Wmo in de vier gemeenten geregeld, hoe wordt deze toegang door de cliënten ervaren en in hoeverre voldoet de toegang van de Wmo aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten?

Hoofdconclusie
De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de vier gemeenten de toegang tot de Wmo-voorzieningen op zich goed hebben geregeld en dat de gevolgde en geïnterviewde cliënten daarover positief oordelen. De toegang voldoet over het algemeen aan de juridische, algemene en eigen gemeentelijke regels en normen.

Overige conclusies op gebied van de uitvoering

  1. Vereenvoudigen (laagdrempelig maken) van het doen van een melding en het indienen van een aanvraag van een Wmo-voorziening.
  2. De communicatie met de cliënt kan worden verbeterd door kortere en toegankelijk geschreven brieven.
  3. Het integraal werken (multidisciplinair), waardoor de brede hulpvraag van cliënten goed in kaart wordt gebracht, moet ook nog verder worden doorontwikkeld.
  4. Verbeterpunt is de aandacht voor de nazorg, de fase nadat de gemeente heeft besloten dat een cliënt in aanmerking komt voor een voorziening. In de praktijk blijkt dat de nazorg niet in het proces is geborgd.
  5. Meer bekendheid geven aan de mogelijkheid die cliënten hebben om een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner.
  6. De doorlooptijden van de gevolgde trajecten vallen binnen de wettelijke termijn. De gemeenten hebben echter geen cijfermatig inzicht in de doorlooptijden van de trajecten.

Praktische aanbevelingen aan de ambtelijke organisatie
De Rekenkamercommissie geeft in de bijlagen bij de bestuurlijke brief in het rapport aanbevelingen voor de ambtelijke organisaties voor alle vier gemeenten en ook per gemeente. Zie hierna rapport.

Fout in rapport
Op bladzijde 13 van het rapport staat dat in Voorschoten 74% aangeeft tevreden te zijn met de snelheid waarmee ze geholpen zijn en in Wassenaar 86%.
Dit klopt niet: in Voorschoten is 86% tevreden (op bladzijde 11 staat het wel goed) en in Wassenaar 74%. Goed staat het ook op bladzijde 45 van het rapport.

Wassenaar

Voorschoten

Oegstgeest

Leidschendam-Voorburg

De toegangsprocedure is als volgt: