Wat is de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden ondersteunt bij hun kaderstellende en controlerende taken. Zij onderzoekt in welke mate de gemeenten doelmatig, doeltreffend en rechtmatig hebben gehandeld. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en tegen welke kosten.

Het accent bij de onderzoeken ligt op de maatschappelijke effecten van het beleid (doeltreffendheid).

 

Missie en doelen van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentebesturen. Het streven is dat de uitkomsten van de onderzoeken van de Rekenkamercommissie bijdragen aan:

  • de versterking van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraden
  • het zichtbaar maken aan de burgers van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hoe de doelen van de gemeenten bereikt worden

 

Hoe wil de Rekenkamercommissie dit bereiken?

De Rekenkamercommissie wil haar doel bereiken door onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Het accent ligt daarbij op het leren en verbeteren: niet alleen laten zien wat er goed of fout gaat, maar ook aanbevelingen geven hoe het (nog) beter kan.

De Rekenkamercommissie richt haar aanbevelingen in de eerste plaats aan de gemeenteraden. In voorkomende gevallen worden de aanbevelingen ook gericht aan het Colleges van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisaties.

Daarnaast brengt zij de onderzoeksresultaten onder de aandacht van de burgers van de gemeenten. Zo wil de Rekenkamercommissie de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraden versterken. Tegelijkertijd wil zij voor de burgers zichtbaar maken wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van hun gemeentebesturen.

De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel kunnen de gemeentebesturen en burgers onderwerpen aandragen.