Wat is de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden ondersteunt bij hun kaderstellende en controlerende taken. Zij onderzoekt in hoeverre de gemeenten doelmatig, doeltreffend en rechtmatig hebben gehandeld. Onder meer door te bekijken of bepaalde gemeentelijke doelen worden bereikt en tegen welke kosten.

 

Doel van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie wil:

  • de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraden versterken;
  • zichtbaar maken aan burgers, ondernemers en organisaties hoe de doelen van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg bereikt worden.

 

Hoe wil de Rekenkamercommissie dit bereiken?

De Rekenkamercommissie wil haar doel bereiken door onderzoek uit te voeren en hierover te rapporteren. Het accent ligt daarbij op het leren en verbeteren: niet alleen laten zien wat er goed of fout gaat, maar ook aanbevelingen geven hoe het (nog) beter kan.

De Rekenkamercommissie richt haar aanbevelingen in de eerste plaats aan de gemeenteraden. In voorkomende gevallen worden de aanbevelingen ook gericht aan de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisaties.

Daarnaast probeert zij de onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen van burgers, ondernemers en organisaties in de gemeenten. Zo wordt voor hen zichtbaar wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van hun gemeentebesturen.

De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel kunnen de gemeentebesturen en burgers, ondernemers en organisaties onderwerpen aandragen.