‘Gemeente Wassenaar is financieel gezond’

Gemeente Wassenaar is financieel gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamer WVOLV. Zij presenteerde vorige week haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Wassenaar.

Eigen vermogen

De gemeente heeft een hoog eigen vermogen en geen schuld; per saldo staat er geld op bankrekeningen. Daardoor heeft de gemeente zelfs een negatieve ‘schuldquote’.

De negatieve schuldquote neemt richting 2025 wel af; de gemeente heeft dan minder geld op de bankrekeningen. Dit komt voornamelijk door geplande investeringen in 2022 en 2023.

Incidenteel geld

Door het hoge vermogen beschikt gemeente Wassenaar over relatief veel incidenteel (eenmalig) geld. Maar zij heeft wel moeite om structureel (langdurig) voldoende opbrengsten te hebben om structurele kosten op te vangen.

Risico’s en weerstandscapaciteit

Ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft gemeente Wassenaar een relatief laag bedrag aan berekende risico’s. Dat komt omdat zij geen gronden exploiteert. Omdat daarnaast het vermogen hoog is, is er een grote weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen.

Lokale woonlasten

De lokale woonlasten zijn in Wassenaar in de afgelopen jaren ten opzichte van andere gemeenten gestegen en zijn relatief hoog: in 2022 de op één na hoogste van Nederland.

De WOZ-waarde van panden, het tarief voor Onroerendzaakbelasting, en de tarieven voor riool- en afvalstoffenheffing zijn hoger dan het landelijke gemiddelde. Dit hangt samen met het feit dat gemeente Wassenaar een relatief lagere Algemene uitkering ontvangt van de rijksoverheid.

Geld over

Vanaf 2013 blijkt in Wassenaar het financieel beeld bij de jaarrekening positiever te zijn dan verwacht was bij het vaststellen van de begroting.

Kortom: bij de jaarrekening bleef er ten opzichte van de begroting telkens geld over.

Mogelijke verklaringen

Deloitte vermoedt dat dit komt door extra geld van de rijksoverheid, of vertraging in de uitvoering van werkzaamheden. Maar het zou ook het gevolg kunnen zijn van planningsoptimisme en van voorzichtig begroten door gemeente Wassenaar.

De begrote hoeveelheid geld op de bankrekeningen dat moet worden ‘geparkeerd’ bij de rijksoverheid is lager dan in werkelijkheid. Dit kan wijzen op vertraging in de uitvoering (en dus het betalen) van investeringen.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg