Onderzoeksprotocol

Het onderzoeksprotocol moet ervoor zorgen dat de onderzoeken kwalitatief in orde zijn en soepel verlopen binnen de gemeentelijke organisatie. In het onderzoeksprotocol is onder andere opgenomen:

 1. uitgangspunten bij onderzoek
 2. onderwerpkeuze
 3. selectiecriteria
 4. onderzoeksplan

 

1. Uitgangspunten bij onderzoek

Rekenkameronderzoek moet uiteraard betrouwbaar, degelijk en onpartijdig zijn. Dit vraagt om zorgvuldige omgang omgang met:

 • informatie;
 • degene die wordt onderzocht;
 • de manier waarop onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.

De Rekenkamercommissie hanteert kwaliteitseisen voor objectiviteit, onderbouwing, consistentie, bruikbaarheid, onafhankelijkheid, doelmatigheid, controleerbaarheid en constructiviteit.

 

2. Onderwerpkeuze

De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders kunnen de Rekenkamercommissie verzoeken om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Zo’n verzoek kan ook komen van burgers, ondernemers en organisaties. Alle inkomende verzoeken worden in de Rekenkamercommissie besproken.

Omdat de Rekenkamercommissie een onafhankelijke positie heeft, bepaalt zij zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe een onderzoek wordt ingericht. De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de reactie op haar/zijn verzoek.

 

3. Selectiecriteria

Om tot een onderzoek te komen gelden de volgende eisen en wensen:

Eisen:

 • de gemeenteraad moet zeggenschap hebben over het onderwerp;
 • het onderzoek moet haalbaar zijn (qua planning, budget).

Wensen:

 • het onderwerp is actueel, financieel, organisatorisch en bestuurlijk van belang;
 • het onderwerp sluit aan bij de leidende thema’s uit het onderzoeksplan van de rekenkamer;*
 • het onderwerp speelt in alle vier gemeenten;**
 • het onderwerp is/wordt niet recentelijk/binnenkort onderzocht door een andere organisatie.

* Onderzoeken die buiten deze thema’s vallen zijn ook mogelijk.

** Onderzoek voor één, twee of drie gemeenten is ook mogelijk.

4. Onderzoeksplan

De Rekenkamercommissie werkt met een tweejaarlijks onderzoeksplan. Daarin zijn leidende thema’s beschreven.

 

In het onderzoeksprotocol wordt verder aangegeven hoe het onderzoek verloopt en hoe de behandeling van de onderzoeksresultaten in de gemeenteraden plaatsvindt.