Onderzoeksprotocol

De Rekenkamercommissie heeft richtlijnen geformuleerd (vastgelegd in het onderzoeksprotocol) die ervoor moeten zorgen dat haar onderzoeken kwalitatief in orde zijn en soepel verlopen binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast verschaft het onderzoeksprotocol voor iedereen inzicht in de werkwijze van de rekenkamercommissie. In het onderzoeksprotocol zijn onder andere opgenomen de:

  1. uitgangspunten bij onderzoek
  2. onderwerpkeuze
  3. selectiecriteria
1. Uitgangspunten bij onderzoek

Rekenkameronderzoek moet uiteraard betrouwbaar, degelijk en onpartijdig zijn. Daarom is het van groot belang dat het onderzoek zorgvuldig verloopt. Dit geldt voor de omgang met (gevoelige) informatie, degene die wordt onderzocht en de manier waarop onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. De Rekenkamercommissie hanteert daarbij kwaliteitseisen voor objectiviteit, onderbouwing, consistentie, bruikbaarheid, onafhankelijkheid, doelmatigheid, controleerbaarheid en constructiviteit.

2. Onderwerpkeuze

De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders kunnen de Rekenkamercommissie verzoeken om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Zo’n verzoek kan ook komen van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle inkomende verzoeken worden in de Rekenkamercommissie besproken.

Omdat de Rekenkamercommissie een onafhankelijke positie heeft, bepaalt zij zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe een onderzoek wordt ingericht. De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de reactie op haar/zijn verzoek.

3. Selectiecriteria

Om tot een onderzoek te komen moet een onderwerp aan de volgende criteria voldoen:

  • er is sprake van maatschappelijke relevantie
  • het element van leren van de fouten is aanwezig en is toekomstgericht
  • er is sprake van een aanmerkelijk financieel, organisatorisch en bestuurlijk belang
  • er is sprake van een (bij voorkeur) gezamenlijk belang van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg op zowel beleid als beheer
  • het onderzoek is haalbaar in beschikbare tijd en (geldelijke) middelen
  • het onderzoek kan (bij voorkeur) getoetst worden aan een normenkader.
4. Onderzoeksprogramma, onderzoek en behandeling van rapporten in de raad

De rekenkamercommissie werkt met een meerjarig onderzoeksprogramma, dat jaarlijks wordt bijgesteld. In het protocol wordt verder aangegeven hoe het onderzoek verloopt en hoe de behandeling van de rapporten in de gemeenteraden plaatsvindt.