Onderzoeksprotocol

Het onderzoeksprotocol moet ervoor zorgen dat de onderzoeken kwalitatief in orde zijn en soepel verlopen binnen de gemeentelijke organisatie. In het onderzoeksprotocol is onder andere opgenomen:

 1. uitgangspunten bij onderzoek
 2. onderwerpkeuze
 3. selectiecriteria
 4. onderzoeksplan

 

1. Uitgangspunten bij onderzoek

Rekenkameronderzoek moet uiteraard betrouwbaar, degelijk en onpartijdig zijn. Dit vraagt om zorgvuldige omgang omgang met:

 • informatie;
 • degene die wordt onderzocht;
 • de manier waarop onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.

De Rekenkamercommissie hanteert kwaliteitseisen voor objectiviteit, onderbouwing, consistentie, bruikbaarheid, onafhankelijkheid, doelmatigheid, controleerbaarheid en constructiviteit.

 

2. Onderwerpkeuze

De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders kunnen de Rekenkamercommissie verzoeken om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Zo’n verzoek kan ook komen van burgers, ondernemers en organisaties. Alle inkomende verzoeken worden in de Rekenkamercommissie besproken.

Omdat de Rekenkamercommissie een onafhankelijke positie heeft, bepaalt zij zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe een onderzoek wordt ingericht. De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de reactie op haar/zijn verzoek.

 

3. Selectiecriteria

Om tot een onderzoek te komen gelden de volgende eisen en wensen:

Eisen:

 • de gemeenteraad moet zeggenschap hebben over het onderwerp;
 • het onderzoek moet haalbaar zijn (qua planning, budget).

Wensen:

 • is het een belangrijk onderwerp?
 • is het onderwerp relevant voor de vier gemeenteraden?
 • heeft het onderzoek een bruikbare opbrengst?
 • valt het onderwerp onder een leidend thema uit het onderzoeksplan?
 • hebben de politici behoefte aan het onderzoek?

 

4. Onderzoeksplan

De Rekenkamercommissie werkt met een tweejaarlijks onderzoeksplan. Daarin zijn leidende thema’s beschreven.

 

In het onderzoeksprotocol wordt verder aangegeven hoe het onderzoek verloopt en hoe de behandeling van de onderzoeksresultaten in de gemeenteraden plaatsvindt.