Klachtbehandeling

In 2023 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar klachtbehandeling binnen gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat  Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeente. Het landelijke rapport zal op 22...

Lees meer

Ondersteuning van de gemeenteraad

In 2022 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar ondersteuning van volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeenteraad. Met de...

Lees meer

Financiële indicatoren en financiële positie

De financiële positie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is 'gezond' tot 'erg gezond'. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, uitgevoerd in het voorjaar van 2022.  De resultaten ervan zijn door Deloitte gepresenteerd in de...

Lees meer

Informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering ervan kan beter. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode van mei tot november 2020. 'Grote stappen' Het...

Lees meer

Impact van lockdown op lokale democratie

De lockdown van half maart tot juli 2020 had weinig impact op de lokale democratie in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’. Dit blijkt uit...

Lees meer

Financiële indicatoren en financiële positie

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor de Rekenkamer. De resultaten van het onderzoek zijn in oktober 2019 aangeboden aan de...

Lees meer

Onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad

Aanleiding onderzoek In het ‘Onderzoeksplan 2018-2020’ heeft de Rekenkamer aangegeven onderzoeken te gaan uitvoeren op het gebied van de ‘versterking van de rol van de raad’. Doel hiervan is de gemeenteraden te ondersteunen bij het effectiever gebruiken van...

Lees meer

Symposium De burger neemt het initiatief

Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamer een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag. Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het scala aan...

Lees meer

Onderzoek burgerinitiatieven

Het begrip ‘burgerinitiatief’ kent verschillende betekenissen. Op het niveau van de Tweede Kamer is het een verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkt voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het gaat hier om nieuwe voorstellen om bijvoorbeeld...

Lees meer

Workshop ‘Begroting op orde’ op 7 juni 2017

Aanleiding workshop In april 2017 heeft de Rekenkamer het rapport ‘Begroting op orde’ aan de gemeenteraden aangeboden. Dit rapport brengt in beeld wat er met de aanbevelingen van drie eerdere rekenkamerrapporten over gemeentefinanciën is gedaan. Een aantal...

Lees meer

Evaluatie samenwerking Servicepunt71 en gemeente Oegstgeest

Aanleiding: De gemeente Oegstgeest heeft de afgelopen tijd nagedacht over haar bestuurlijke toekomst. Uitkomst van deze discussie is dat Oegstgeest zich wil richten op versterking van de samenwerking binnen de Leidse regio. Eén van de onderwerpen die tijdens deze...

Lees meer

Symposium ter gelegenheid van 10 jaar Rekenkamer

Het symposium werd op 3 juni 2016 gehouden in het Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg, Raadhuislaan 1, Leidschendam. Kort verslag van het symposium: Zoeken naar de rol van de gemeenteraadDe afgelopen jaren kregen gemeentebesturen er veel nieuwe taken bij. Maar ondanks...

Lees meer

Digitale dienstverlening

Aanleiding onderzoek Kort geleden zijn diverse onderzoeken verschenen met betrekking tot de volwassenheid van de digitale dienstverlening in gemeenten. Hoewel daarin diverse aspecten worden gemeten, wordt nergens ingegaan op de rol van de gemeenteraad wat betreft de...

Lees meer

Quick scan kwaliteit begrotingsinformatie

Om de gemeenteraden te ondersteunen in hun kaderstellende rol rond de begroting heeft de Rekenkamer de (ontwerp) programmabegrotingen 2016 van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg op een aantal aspecten beoordeeld. Wij hebben...

Lees meer

Houdbaarheidstest financiën Oegstgeest (en Voorschoten)

Eén van de aanbevelingen in het rapport Houdbare gemeentefinanciën uit 2014 aan de gemeenteraad van Oegstgeest is het uitvoeren van een houdbaarheidstest financiën. In de periode juni - september 2015 is de houdbaarheidstest op basis van het VNG-model uitgevoerd. Op...

Lees meer

Houdbare gemeentefinanciën

In 2013 heeft de Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg een onderzoek gedaan naar Reserves, voorzieningen en de omgang met risico’s in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Doel van dit onderzoek was om de gemeenteraden...

Lees meer

Onderzoek Financiële sturing gemeente Oegstgeest

Aanleiding onderzoek De Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de financiële sturing van de gemeente Oegstgeest. De basis om dit onderzoek te starten vormde het ‘Verbeterplan financiële sturing gemeente Oegstgeest’ waarmee...

Lees meer

Zelf doen, samen doen, of uitbesteden?

Aanleiding In tijden van bezuiniging en decentralisatie door de rijksoverheid worden gemeenten gedwongen opnieuw te kijken naar hun taken: welke taken moeten en willen zij uitvoeren en op welke wijze? Deze afweging is uiteraard van alle tijden, want de context waarin...

Lees meer

‘Rekenkamer, voor en door de Raad’

Onderzoek naar de mate van doorwerking van aanbevelingen van de Rekenkamer Uit de in 2011 gehouden evaluatie over het functioneren van de Rekenkamer kwam naar voren dat het onvoldoende duidelijk is wat de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders met de...

Lees meer

Toetsingskader besluit(vorming) beleidsvoorstellen

Voor het toetsen van de kaders van een (voor)genomen besluit over een bepaald beleidsterrein heeft de Rekenkamer een toetsingskader voor de gemeenteraden opgesteld. Met het toetsingskader (vragenlijst) wil de Rekenkamer de raden helpen om zowel de kwaliteit van het...

Lees meer

Dienstverlening aan burgers kan beter

De dienstverlening aan de eigen inwoners is sterk in ontwikkeling (2008), maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering. Alle drie de gemeenten hebben veel ambities om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verhogen. Wat ontbreekt is een samenhangend...

Lees meer