Onderzoek Financiële sturing gemeente Oegstgeest

Aanleiding onderzoek
De Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de financiële sturing van de gemeente Oegstgeest. De basis om dit onderzoek te starten vormde het ‘Verbeterplan financiële sturing gemeente Oegstgeest’ waarmee de raad van Oegstgeest op 25 april 2013 heeft ingestemd. Gezien het globale karakter en de doorlooptijd van het eerder genoemde verbeterplan vindt de Rekenkamer het niet zinvol om uitsluitend te toetsen wat de vorderingen zijn. De Rekenkamer wil toegevoegde waarde creëren met betrekking tot dit onderwerp met een aanpak die vernieuwend is qua werkvorm en eindproduct. Het doel is de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol te versterken, zowel op de korte termijn als na de vorming van een nieuwe raad in 2014.

Onderzoek uitgevoerd in samenspraak met raad(swerkgroep)
In de periode oktober tot en met december 2013 heeft de Rekenkamer in samenspraak met een breed samengestelde werkgroep vanuit de gemeenteraad gewerkt aan een initiatief­­raads­­voorstel voor verdere professionalisering van de besturing van de gemeente Oegstgeest. Daarbij is gekeken naar wat het vervolg zou moeten zijn voor het Verbeterplan financiële sturing, zoals dat op 25 april 2013 in de gemeenteraad is besproken. Een vervolg bezien vanuit de positie van de raad en ook inclusief de eigen bijdrage van de raad aan dit vervolg. Daarbij is gewerkt vanuit een opzet en analysemodel dat ook wordt gehanteerd door het college van burgemeester en wethouders voor de inrichting van het Verbeterplan financiële sturing voor 2014 en volgende jaren. Dit maakt dat de resultaten van de raads­werk­groep ook goed inpasbaar zijn in de vorm en taal die het college hanteert in het Verbeterplan. De inhoud van het initiatief­­raads­­voorstel stelt daarbij het inhoudelijke kader voor dat Verbeterplan. Het met bijbehorend ‘Tienpuntenplan Professionele Besturing’ is op 22 januari 2014 aan de gemeenteraad van Oegstgeest aangeboden. De behandeling van het voorstel in de raad van Oegstgeest is op 30 januari 2014.

Het ‘Tienpuntenplan Professionele Besturing’ bestaat uit de volgende onderwerpen:

 1. Principes voor de (financiële) informatie­voorziening aan de raad.
 2. Adequate samenwerking tussen raad en college vergt een helder besturingsmodel.
 3. Presentatie besturingsmodel in introductieprogramma nieuwe raadsleden en wethouders.
 4. Gerichte aandacht en sturing op de toepassing van het besturingsmodel in de praktijk.
 5. Aandacht voor houding en gedrag tussen bestuurders.
 6. Verbeterplan Basis op orde.
 7. Herinrichting van de P&C cyclus om beleidssturing mogelijk te maken.
 8. Actieve informatieverstrekking over de ontwikkeling van de Kernorganisatie.
 9. Actieve informatieverstrekking over de ontwikkeling van Servicepunt71 en de betrouwbaarheid van de basisgegevens.
 10. Procescontrol voor de kwaliteitsborging van de stukkenstroom naar de raad.
Betreft:
 • Oegstgeest