Klachtbehandeling

In 2023 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar klachtbehandeling binnen gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat  Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeente. Het landelijke rapport zal op 22...

Lees meer

Minimabeleid

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamer voor de vier gemeenteraden.   Gebruikers blij De...

Lees meer

Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben een goed beeld van de onderhoudstoestand van wegen, bruggen en onderdoorgangen. Het onderhoud ervan wordt steeds meer afgestemd op het onderhoud aan riolering en groen. Dit blijkt uit...

Lees meer

Ondersteuning van de gemeenteraad

In 2022 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar ondersteuning van volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeenteraad. Met de...

Lees meer

Participatie in regionale energiestrategieën

Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordelen kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo weten zij niet wat er met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit ontvangen. Dit...

Lees meer

Financiële indicatoren en financiële positie

De financiële positie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is 'gezond' tot 'erg gezond'. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, uitgevoerd in het voorjaar van 2022.  De resultaten ervan zijn door Deloitte gepresenteerd in de...

Lees meer

Onderwijshuisvesting

De onderwijshuisvesting in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is momenteel op orde. Maar de schoolgebouwen moeten in de toekomst aanzienlijk verbeterd worden. En daarbij houden de gemeenten onvoldoende rekening met stijgende bouwkosten. Dit...

Lees meer

Informatievoorziening over jeugdzorg en kosten van jeugdzorg

De gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn in de periode van 2015 tot 2020 gebrekkig geïnformeerd over de stijgende kosten van jeugdzorg. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van de Rekenkamer die op 8 juli 2021 werden...

Lees meer

Informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering ervan kan beter. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode van mei tot november 2020. 'Grote stappen' Het...

Lees meer

Impact van lockdown op lokale democratie

De lockdown van half maart tot juli 2020 had weinig impact op de lokale democratie in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’. Dit blijkt uit...

Lees meer

Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamer voor de vier...

Lees meer

Financiële indicatoren en financiële positie

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor de Rekenkamer. De resultaten van het onderzoek zijn in oktober 2019 aangeboden aan de...

Lees meer

Onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad

Aanleiding onderzoek In het ‘Onderzoeksplan 2018-2020’ heeft de Rekenkamer aangegeven onderzoeken te gaan uitvoeren op het gebied van de ‘versterking van de rol van de raad’. Doel hiervan is de gemeenteraden te ondersteunen bij het effectiever gebruiken van...

Lees meer

Toegang tot de voorzieningen in de Wmo

De vier gemeenten hebben de toegang tot de Wmo-voorzieningen goed geregeld. Ook de gevolgde en geïnterviewde cliënten oordelen er positief over. De toegang voldoet over het algemeen aan de juridische, algemene en eigen gemeentelijke regels en normen. Aanleiding voor...

Lees meer

Symposium De burger neemt het initiatief

Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamer een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag. Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het scala aan...

Lees meer

Onderzoek burgerinitiatieven

Het begrip ‘burgerinitiatief’ kent verschillende betekenissen. Op het niveau van de Tweede Kamer is het een verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkt voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het gaat hier om nieuwe voorstellen om bijvoorbeeld...

Lees meer

Ontwikkeling financiële positie 2002-2017 gemeente Voorschoten

De Raad van de gemeente Voorschoten heeft op 22 maart 2017 raadsbreed een motie aangenomen om de Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de ‘verbeteringen in het beheer van de gemeentelijke financiën’. De Rekenkamer heeft hierop positief gereageerd....

Lees meer

Onderzoek onderhoud en vervanging rioleringen

Aanleiding onderzoek Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater en een taak inzake het reguleren van de grondwaterstand. Hoewel het beheer van de riolering een tamelijk onzichtbare activiteit is, is het...

Lees meer

Workshop ‘Begroting op orde’ op 7 juni 2017

Aanleiding workshop In april 2017 heeft de Rekenkamer het rapport ‘Begroting op orde’ aan de gemeenteraden aangeboden. Dit rapport brengt in beeld wat er met de aanbevelingen van drie eerdere rekenkamerrapporten over gemeentefinanciën is gedaan. Een aantal...

Lees meer

Evaluatie samenwerking Servicepunt71 en gemeente Oegstgeest

Aanleiding: De gemeente Oegstgeest heeft de afgelopen tijd nagedacht over haar bestuurlijke toekomst. Uitkomst van deze discussie is dat Oegstgeest zich wil richten op versterking van de samenwerking binnen de Leidse regio. Eén van de onderwerpen die tijdens deze...

Lees meer

Symposium ter gelegenheid van 10 jaar Rekenkamer

Het symposium werd op 3 juni 2016 gehouden in het Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg, Raadhuislaan 1, Leidschendam. Kort verslag van het symposium: Zoeken naar de rol van de gemeenteraadDe afgelopen jaren kregen gemeentebesturen er veel nieuwe taken bij. Maar ondanks...

Lees meer

Digitale dienstverlening

Aanleiding onderzoek Kort geleden zijn diverse onderzoeken verschenen met betrekking tot de volwassenheid van de digitale dienstverlening in gemeenten. Hoewel daarin diverse aspecten worden gemeten, wordt nergens ingegaan op de rol van de gemeenteraad wat betreft de...

Lees meer

Transformatie Jeugdzorg en Wmo

‘Zorgen voor transformatie’Het rapport 'Zorgen voor transformatie', onderzoek naar de voorwaarden voor een effectieve organisatie en uitvoering van hulp en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wmo is op 16 februari 2016 aangeboden aan de gemeenteraden....

Lees meer

Quick scan kwaliteit begrotingsinformatie

Om de gemeenteraden te ondersteunen in hun kaderstellende rol rond de begroting heeft de Rekenkamer de (ontwerp) programmabegrotingen 2016 van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg op een aantal aspecten beoordeeld. Wij hebben...

Lees meer

Houdbaarheidstest financiën Oegstgeest (en Voorschoten)

Eén van de aanbevelingen in het rapport Houdbare gemeentefinanciën uit 2014 aan de gemeenteraad van Oegstgeest is het uitvoeren van een houdbaarheidstest financiën. In de periode juni - september 2015 is de houdbaarheidstest op basis van het VNG-model uitgevoerd. Op...

Lees meer

Houdbare gemeentefinanciën

In 2013 heeft de Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg een onderzoek gedaan naar Reserves, voorzieningen en de omgang met risico’s in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Doel van dit onderzoek was om de gemeenteraden...

Lees meer

Beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s

De Rekenkamer heeft per brief van 23 april 2014 aangegeven met haar rapportages optimaal te willen aansluiten bij de besluitvormingsmomenten van de Raden. Voor zover wij als Rekenkamer kunnen waarnemen is er veel variatie tussen de gemeenten in de agendering en de...

Lees meer

Onderzoek Regionaal InvesteringsFonds Holland Rijnland

InleidingIn januari 2006 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in Holland Rijnland vastgesteld dat er vijf projecten in het Programma van Afspraken zijn benoemd waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Het gaat om de volgende projecten:...

Lees meer

Onderzoek Financiële sturing gemeente Oegstgeest

Aanleiding onderzoek De Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de financiële sturing van de gemeente Oegstgeest. De basis om dit onderzoek te starten vormde het ‘Verbeterplan financiële sturing gemeente Oegstgeest’ waarmee...

Lees meer

Zelf doen, samen doen, of uitbesteden?

Aanleiding In tijden van bezuiniging en decentralisatie door de rijksoverheid worden gemeenten gedwongen opnieuw te kijken naar hun taken: welke taken moeten en willen zij uitvoeren en op welke wijze? Deze afweging is uiteraard van alle tijden, want de context waarin...

Lees meer

‘Rekenkamer, voor en door de Raad’

Onderzoek naar de mate van doorwerking van aanbevelingen van de Rekenkamer Uit de in 2011 gehouden evaluatie over het functioneren van de Rekenkamer kwam naar voren dat het onvoldoende duidelijk is wat de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders met de...

Lees meer

Toetsingskader besluit(vorming) beleidsvoorstellen

Voor het toetsen van de kaders van een (voor)genomen besluit over een bepaald beleidsterrein heeft de Rekenkamer een toetsingskader voor de gemeenteraden opgesteld. Met het toetsingskader (vragenlijst) wil de Rekenkamer de raden helpen om zowel de kwaliteit van het...

Lees meer

Regionaal onderzoek naar uitvoering Leerplichtwet

De gezamenlijke rekenkamers en rekenkamercommissies in Holland Rijnland hebben een onderzoek laten doen naar de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), onderdeel van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Uit dit onderzoek...

Lees meer

Onderzoek inzamelbedrijf Avalex

Een gezamenlijk onderzoek dat is uitgevoerd door de Rekenkamer(commissies) van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam en Wassenaar. Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn: Maak in regionaal verband een expliciete afweging tussen de...

Lees meer

Wegen na de traverse

De gemeente Voorschoten heeft veel steken laten vallen bij de reconstructie van de verkeerstraverse. De voorbereiding van het project was onzorgvuldig en de sturing en beheersing tijdens de uitvoering waren onvoldoende. Ook is de raad door gebrekkige informatie niet...

Lees meer

Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid

De Rekenkamer komt tot de aanbeveling dat er veel meer politieke keuzemomenten binnen het rioleringsbeleid zijn die benut kunnen worden. Zo kan veel scherper gestuurd worden op het tot stand komen van het beleid, de financiën en kwaliteit van de rioleringen. Juist...

Lees meer

Dienstverlening aan burgers kan beter

De dienstverlening aan de eigen inwoners is sterk in ontwikkeling (2008), maar er is nog duidelijk ruimte voor verbetering. Alle drie de gemeenten hebben veel ambities om de kwaliteit van de publieke dienstverlening te verhogen. Wat ontbreekt is een samenhangend...

Lees meer

Risico’s zwembadexploitatie te eenzijdig bij gemeenten

De risico's van de exploitatie van de zwembaden in Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest liggen te eenzijdig bij de gemeenten. De exploitanten zouden zich meer als ondernemers moeten opstellen en zelf voor deze risico's moeten opkomen. Dit is de belangrijkste conclusie...

Lees meer