Digitale dienstverlening

Aanleiding onderzoek
Kort geleden zijn diverse onderzoeken verschenen met betrekking tot de volwassenheid van de digitale dienstverlening in gemeenten. Hoewel daarin diverse aspecten worden gemeten, wordt nergens ingegaan op de rol van de gemeenteraad wat betreft de ontwikkeling en de vaststelling van een visie op digitale dienstverlening, of op het stellen van kaders voor en het controleren op de prestaties van digitale dienstverlening. Deze rol is extra interessant in het licht van de toenemende samenwerking tussen gemeenten in verbonden partijen, waarbij delen van de (digitale) dienstverlening worden uitgevoerd door deze samenwerkingsverbanden. Naar, of en hoe de raden zowel voorafgaand als tijdens de samenwerking voorwaarden stellen aan de digitale dienstverlening, zowel wat betreft serviceniveaus als wat betreft de beveiliging van informatie en systemen, is nog maar weinig onderzoek gedaan.

Onderzoeksvraag
De centrale vraag in het onderzoek naar de digitale dienstverlening bij de vier gemeenten luidt:
Wat is de visie en het beleid van de vier gemeenten ten aanzien van digitale dienstverlening, en de sturing en controle daarop – zowel de digitale dienstverlening door de eigen gemeente, als door verbonden partijen en uitvoeringspartijen? En wat is de rolverdeling van de Raden en colleges van burgemeester en wethouders hierin?

Rapport ‘Beter sturen op digitale dienstverlening’ op 13 april 2016 aangeboden aan de gemeenteraden
Het rapport is op 13 april 2016 aan de gemeenteraden aangeboden. Voor het analyseren van de bevindingen is de beleidscyclus (zie rapport met bevindingen, paragraaf 1.4.1.) als vertrekpunt genomen.

De hoofdconclusie van het onderzoek (het antwoord op de centrale vraag) is:
Bij de vier gemeenten wordt de beleidscyclus op het gebied van digitale dienstverlening nog onvoldoende toegepast.

De aanbeveling hiervoor is:
College, zorg dat alle elementen uit de beleidscyclus voor digitale dienstverlening ingericht zijn.

Naast de hoofdconclusie heeft de Rekenkamer ook andere conclusies getrokken, te weten:

Conclusie:

 1. De betrokkenheid van de raden bij het onderwerp digitale dienstverlening is minimaal.
  Aanbeveling: Raad neem een actievere en betrokken rol betreffende digitale dienstverlening
 2. Verbonden partijen worden nauwelijks aangestuurd op het gebied van digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
  Aanbeveling: College, stuur op digitale dienstverlening door verbonden partijen en uitvoeringsorganisaties.
 3. Op gebied van informatieveiligheid lopen gemeenten risico’s.
  Aanbeveling: College, zorg voor risicoanalyses betreffende informatiebeveiliging en voer Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) in.
 4. De gemeenten onderzoeken en monitoren slechts beperkt de wensen en klanttevredenheid van inwoners en ondernemers.
  Aanbeveling: College, betrek inwoners en bedrijven bij de planvorming op het gebied van digitale dienstverlening en monitor op structurele wijze hun ervaringen en tevredenheid.
Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg