Woonvisies in het vizier, een aandachtspuntenlijst voor de gemeenteraden

Doel van het onderzoek
Het ondersteunen van de gemeenteraden in hun oordeelsvorming over de concept woonvisies in de vier gemeenten en inzicht geven in de vraag in hoeverre deze woonvisies de mogelijkheden benutten om sturing te geven aan de sociale huurvoorraad en de particuliere woonvoorraad in de gemeenten en in de relevante regio’s.

Rapportage
In de rapportage heeft de Rekenkamer een aandachtspuntenlijst opgenomen met de volgende onderwerpen:

  • rol van de gemeenteraad ten aanzien van de woonvisie.
  • algemene aandachtspunten bij het woonbeleid.
  • onderbouwing van beleid.
  • relatie met de woningcorporaties en de afstemming met andere gemeenten.

De onderwerpen worden uitgebreid toegelicht in de rapportage. Bovendien zijn in de rapportage de belangrijkste thema’s in het woonbeleid samengevat in een matrix (zie aparte tab in de rapportage). Per thema wordt daarin aangegeven wat de belangrijkste betrokken partijen zijn, de relatie met verwante beleidsterreinen, de sturingsinstrumenten en de risico’s.

De rapportage is op 8 april 2016 aangeboden aan de gemeenteraden.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg