Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.

Energiebesparingsplicht
Bedrijven en instellingen met een bepaald jaarlijks energieverbruik behoren alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Dit heet de ‘energiebesparingsplicht‘ en geldt sinds 1993. Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht vallen onder het takenpakket van omgevingsdiensten.

Geen handhaving
Het uitgevoerde toezicht door de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland is vooral stimulerend van aard. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

In een reactie stelt het college van Leidschendam-Voorburg dat “handhaving van de energiebesparingsplicht pas aan de orde is als er sprake is van pure onwil.”

Effectief
De Rekenkamercommissie adviseert om de energiebesparingsplicht wèl te handhaven. Want dat is een effectieve methode om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen. Het leidt structureel tot minder CO2-uitstoot en tot kostenbesparing voor de bedrijven en instellingen.

Geen aansturing
De gemeenten sturen de omgevingsdiensten aan. Maar uit het onderzoek blijkt dat zij dit niet actief doen op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht.

Daarnaast rapporteren omgevingsdiensten nauwelijks aan de gemeenten over de resultaten van controles en overtredingen van de energiebesparingsplicht.

Daarom adviseert de Rekenkamercommissie om prioriteiten voor toezicht en handhaving vast te stellen en betere rapportages te vragen aan de omgevingsdiensten.

Vervolg
Naar aanleiding van het onderzoek heeft onder meer het Leidsch Dagblad een artikel geplaatst en zijn schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Wiebes.

Op 20 mei 202 is het onderzoek gepresenteerd in de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen in Voorschoten (zie Actueel) en op 29 juni 2020 in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving in Wassenaar (zie Actueel).

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg