Evaluatie samenwerking Servicepunt71 en gemeente Oegstgeest

Aanleiding:
De gemeente Oegstgeest heeft de afgelopen tijd nagedacht over haar bestuurlijke toekomst. Uitkomst van deze discussie is dat Oegstgeest zich wil richten op versterking van de samenwerking binnen de Leidse regio. Eén van de onderwerpen die tijdens deze gedachtevorming aan de orde kwam is de vraag in hoeverre Servicepunt71 de beoogde voordelen voor de gemeente Oegstgeest voldoende weet te realiseren. Servicpunt71 zorgt voor de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en levert producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, financiën, juridische zaken en inkoop, en voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook de facilitaire zaken.

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2016 in november 2015 heeft de Raad van Oegstgeest met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin de Rekenkamercommissie is verzocht een evaluatie van Servicepunt71 in het onderzoeksprogramma voor 2016. De Rekenkamercommissie heeft hier positief op gereageerd.

Onderzoek:
De centrale vraag van dit onderzoek luidt:

Levert de samenwerking in het kader van Servicepunt71 voor de gemeente Oegstgeest de komende jaren voldoende op als het gaat om kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid?

Bij brief van 11 maart 2016 is de Raad geïnformeerd over het onderzoek.

Resultaten onderzoek:
Het rapport is op 7 oktober 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De hoofdconclusie van het onderzoek (het antwoord op de centrale vraag) is:

Na enkele jaren functioneert Servicepunt71 naar behoren en levert de samenwerking voor de gemeente Oegstgeest een kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid op. Er zijn mogelijkheden om meer efficiencywinst uit de samenwerking te halen.

Ten aanzien van de hoofdconclusie doet de Rekenkamercommissie de volgende aanbeveling aan het college van burgemeester en wethouders:

Onderzoek de mogelijkheden om meer efficiencywinst uit de samenwerking in het kader van Servicepunt71 te halen en bekijk daarbij met name de mogelijkheden om de eigen formatie op het vlak van bedrijfsvoering terug te brengen.

Naast deze hoofdconclusie zijn er ook conclusies (en aanbevelingen) op het gebied van de informatievoorziening aan de gemeenteraad en de verdeelsystematiek van de kosten van SP71.

Meer hierover in het rapport en persbericht.

Betreft:
  • Oegstgeest