Onderzoek naar beleid en uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Rekenkamer heeft onderzoek naar het gemeentelijke beleid en de uitvoering naar de Wmo afgeronden het rapport op 12 november 2010 tijdens een door de Rekenkamerge organiseerde conferentie aangeboden aan de voorzitters van de gemeenteraden.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat:

  • de gebruikers van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest zijn over het algemeen tevreden zijn.
  • het op dit moment niet goed te bepalen is of het beleid doeltreffend is en of de middelen wel doelmatig worden besteed omdat er geen goede probleemanalyses is gemaakt. Het is onvoldoende duidelijk welke problemen men wil oplossen en hoe groot die problemen zijn.
  • het zicht op de kosten van de uitvoering van de WMO beter kan.

De komende tijd zullen nog meer taken van de rijksoverheid naar de gemeenten worden overgeheveld en door bezuinigingen zullen daarvoor minder middelen beschikbaar zijn. Dat vraagt het maken van scherpe keuzes, op basis van een goede analyse van de plaatselijke situatie.

Het rapport bestaat uit twee delen, deel A en deel B. Deel A bevat een concluderende samenvatting per gemeente en in deel B is per gemeente tevens nog een gedetailleerd rapport overde beleidsreconstructie en de casussen beschikbaar.

Behalve de Rekenkamer hebben tijdens de conferentie ook vertegenwoordigers van het Ministerie vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG en de Wmo-adviesraden hun licht laten schijnen over het onderwerp. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Conferentie Wmo 12 november 2010: Burgermeester van Oegstgeest, mevrouw E.M. Timmers-van Klink, opent de conferentie (foto gemaakt door René Zoetemelk)

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest