Minimabeleid

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.  

Gebruikers blij

De mensen die gebruikmaken van de minimaregelingen zijn er blij mee. Wél hebben zij moeite met het aanvragen van die ondersteuning. Want hiervoor moeten de gebruikers veel informatie aanleveren.

Onduidelijke doelen

In de vier gemeenten zijn de doelen van het minimabeleid onvoldoende specifiek, meetbaar en realistisch. Daardoor is het voor de ambtenaren, colleges van B&W en gemeenteraden moeilijk te sturen op de realisatie van de gestelde doelen. Ook worden de ervaringen van gebruikers van de minimaregelingen slechts incidenteel onderzocht.

Niet klantgericht

De gebruikers van de minimaregelingen in Oegstgeest zijn tevreden over hun consulenten.

Maar de gebruikers in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg vinden dat hun consulenten niet klantgericht zijn en weinig maatwerk bieden. Ook zouden zij vaak onbereikbaar zijn voor gebruikers en hulpverleners.

Advies

De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenten onder meer:

  • de minimaregelingen beter bekend te maken en het aanvragen ervan te vereenvoudigen;
  • de beleidsdoelen specifiek, meetbaar en realistisch te maken;
  • regelmatig onderzoek te doen naar de bekendheid en doeltreffendheid van de minimaregelingen en naar de ervaringen van de gebruikers ervan;
  • te werken aan een klantgerichte cultuur bij consulenten die werken voor Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Bestuurlijke reacties

De colleges van B&W van de vier gemeenten kunnen zich in grote lijnen vinden in de onderzoeksresultaten. De onderzoeksresultaten zijn op 1 september 2023 aangeboden aan de gemeenteraden.

Errata

De onderzoeksrapportage bevat enkele onzorgvuldigheden over de inkomensgrenzen en de conclusies daarover. In ‘Errata onderzoeksrapportage’ (zie hieronder) zijn de correcties beschreven. Deze hebben een minimaal effect op de conclusies voor met name Oegstgeest.

Vervolg in gemeenteraden

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg