Beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s

De Rekenkamer heeft per brief van 23 april 2014 aangegeven met haar rapportages optimaal te willen aansluiten bij de besluitvormingsmomenten van de Raden. Voor zover wij als Rekenkamer kunnen waarnemen is er veel variatie tussen de gemeenten in de agendering en de behandeling van de beleidsnota’s. De voorgestane aanpak voor de Rekenkamer is daardoor niet haalbaar. De Rekenkamer kiest in dit dynamisch besluitvormingsproces voor een benadering die – naar de mening van de Rekenkamer – de meeste toegevoegde waarde oplevert voor de raadsleden. De Rekenkamer heeft daarom een (beoordelings)kader opgesteld dat de raden kunnen gebruiken om de colleges te vragen welke beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s zij onderkennen bij de decentralisaties en op welke wijze zij die willen beheersen. De rekenkamerbrief over beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s is op 2 oktober 2014 aangeboden aan de gemeenteraden. De rekenkamerbrief bestaat uit een (zelfstandig) leesbare notitie over de risico’s en de begeleidende brief.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg