Quick scan kwaliteit begrotingsinformatie

Om de gemeenteraden te ondersteunen in hun kaderstellende rol rond de begroting heeft de Rekenkamer de (ontwerp) programmabegrotingen 2016 van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg op een aantal aspecten beoordeeld. Wij hebben onderzoek gedaan naar de opzet (het ontwerp) van de informatievoorziening in de begroting. We hebben niet naar de inhoud van de informatie gekeken. Het onderzoek heeft het karakter van een quick scan met als doel de Raden te ondersteunen in hun kaderstellende rol bij de komende begrotingsbehandelingen.

Het onderzoek richt zich op de volgende vijf aspecten:

  1. Is er een helder meerjarig overzicht van de (netto) schuldquote, eigen vermogen respectievelijk reserves (zowel historisch als toekomstig)?
  2. Is de relatie tussen risico’s en weerstandscapaciteit op een inzichtelijke manier weergegeven?
  3. Zijn de begroting en meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht?
  4. In welke mate bieden de begrotingen inzicht in de keuzeruimte voor de begroting?
  5. In welke mate is de begroting toegankelijk, helder, consistent en voor een geïnteresseerde leek goed leesbaar?

Het rapport is op 21 oktober 2015 aangeboden aan de gemeenteraden.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg