Begroting op orde, doorwerking aanbevelingen gemeentefinanciën

De afgelopen jaren heeft de Rekenkamercommissie een drietal rapporten uitgebracht op het gebied van de gemeentelijke financiën. In deze rapporten stonden naast financieel-technische aanbevelingen, ook aanbevelingen voor een leesbare, begrijpelijke en inzichtelijke begroting. De Rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat raadsleden, burgers, bedrijven en instellingen uit de begroting (evenals uit verantwoordingsinformatie) goede en bruikbare informatie kunnen halen en dat de begrotingen als zelfstandig leesbare stukken kunnen worden gebruikt.

De centrale vraag in het onderzoek bij de vier gemeenten luidt:
Hoe hebben de vier gemeenten invulling gegeven aan de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie heeft gedaan in de rapporten ‘Reserves, voorzieningen en risico’s, Houdbare gemeentefinanciën en Quick scan kwaliteit begrotingsinformatie’?

De gemeenteraden zijn per brief van 5 december 2016 geïnformeerd over het onderzoek.

Gelet op het feit dat Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de gemeente Voorschoten onder preventief toezicht heeft gesteld, leek het de Rekenkamercommissie van meerwaarde om de Raad van Voorschoten separaat en vervroegd te infomeren over de belangrijkste aspecten van dit onderzoek, met relevantie voor de huidige financiële situatie. Dit ’tussenrapport’ is op 16 februari 2017 aan de gemeenteraad van Voorschoten aangeboden.

Het rapport ‘Begroting op orde’ voor de vier gemeenten is op 13 april 2017 aan de gemeenteraden aangeboden.

De Rekenkamercommissie constateert dat er weliswaar stappen zijn gezet om invulling te geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, echter een aantal belangrijke aanbevelingen zijn niet verwerkt. De Rekenkamercommissie komt niet opnieuw met aanbevelingen. Deze staan in eerdere rapporten en ook in rapport ‘Begroting op orde’. We spreken nu liever van oppakken en (door)ontwikkelen van wat al gedaan is en wat nog in gang gezet dient te worden.

Het oppakken en (door)ontwikkelen zal zich vooral dienen te concentreren op:

  1. Structureel en duurzaam evenwicht en daarbij vooral focus op lange termijn.
  2. Focus ook op structurele risico’s.
  3. Inzicht geven in de begrotingsflexibiliteit (wendbaarheid structurele tegenvallers en risico’s op te vangen).
  4. Verbeteren van de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de inhoudelijke informatie.

Een implementatieplan om tot de gewenste planning en controldocumenten te komen kan u als Raad helpen bij de kaderstellende en controlerende rol.

Ter ondersteuning van de Raad heeft de Rekenkamercommissie een poster gemaakt waarin de voorwaarden voor een ‘Begroting op orde’ kort geformuleerd zijn opgeschreven.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg