Informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering ervan kan beter. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode van mei tot november 2020.

‘Grote stappen’

Het onderzoek volgt op een onderzoek uit 2016 naar digitale dienstverlening. Destijds werd geconcludeerd dat de vier gemeenten wat betreft informatiebeveiliging en privacybescherming nog ‘grote stappen’ moesten zetten.

Organisaties zijn wettelijk verplicht om de persoonlijke levenssfeer van mensen te beschermen. Onder meer door zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Denk aan gegevens over gezondheid, financiën en eventueel contact met Justitie.

Gemeenten en verbonden partijen

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie richtte zich op de vier gemeentelijke organisaties èn op verbonden partijen. Dit zijn organisaties waarin gemeenten zeggenschap hebben en waar zij financieel aan bijdragen.

Voorbeelden van verbonden partijen: GGD Haaglanden (voor Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg), Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (voor Oegstgeest), Dunea nv (alle gemeenten), omgevingsdiensten en afvalinzamelingsbedrijven.

Advies

De Rekenkamercommissie adviseert onder meer om:

  • de IT-netwerken te versterken;
  • minimaal jaarlijks risicoanalyses uit te voeren;
  • procedures systematisch te beoordelen;
  • sluitende afspraken te maken over informatiebeveiliging met organisaties waarin gemeenten zeggenschap hebben.

Op 26 april 2021 zijn de resultaten van het onderzoek verstuurd aan de raadsleden en burgercommissieleden van de vier gemeenten.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg