Start van onderzoek naar informatiebeveiliging bij gemeentelijke organisaties en verbonden partijen

Hoe veilig zijn persoonlijke gegevens bij de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg? En hoe wordt ermee omgegaan bij verbonden partijen? Dat laat de Rekenkamer onderzoeken.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek volgt op een eerder onderzoek van de Rekenkamer naar digitale dienstverlening. Het rapport erover, ‘Beter sturen op digitale dienstverlening’, werd op 13 april 2016 aangeboden aan de gemeenteraden.

Grote stappen

In dit rapport werd geconcludeerd dat de vier gemeenten wat betreft informatiebeveiliging en privacybescherming nog ‘grote stappen’ moesten zetten. Daarbij ging het om gegevens van de gemeente zelf en om gegevens van burgers, bedrijven en instellingen.

Persoonlijke levenssfeer

Organisaties zijn verplicht om de persoonlijke levenssfeer van mensen te beschermen. Dit is geregeld in onder meer de Grondwet en het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het betekent dat organisaties zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens. Denk aan gegevens over gezondheid, financiën en strafrechtelijk leven.

Verbonden partijen

Het onderzoek van de Rekenkamer richt zich ook op verbonden partijen. Dit zijn organisaties waarin gemeenten zeggenschap hebben en waar zij financieel aan bijdragen. Bijvoorbeeld GGD Haaglanden (voor Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg), Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (voor Oegstgeest), Dunea nv (alle gemeenten), omgevingsdiensten en afvalinzamelingsbedrijven.

 

Klik hier voor de brief aan de raadsleden en commissieleden waarin het onderzoek is aangekondigd.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg