Voorstel voor gezamenlijk rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

De Rekenkamers en Rekenkamers in Haaglanden (H10) bespreken op 31 oktober een voorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar jeugdzorg.

In de afgelopen jaren bleek dat een flink aantal gemeenten in Nederland substantieel meer uitgaf aan jeugdzorg, dan dat zij ontving voor de uitvoering van deze taak. Dit gold ook voor de H10-gemeenten.

Door de Rekenkamer(commissie)s Den Haag, WVOLV en Zoetermeer is een vooronderzoek gehouden.
Hieruit blijkt dat de gemeenteraden onvoldoende inzicht hebben in:

  • het speelveld en de besluitvorming rondom jeugdzorg;
  • de kwaliteit van jeugdhulp en de uitgaven aan jeugdzorg;
  • de oorzaken voor de toename van de uitgaven aan jeugdzorg;
  • de sturingsmogelijkheden voor een acceptabele verhouding tussen uitgaven en baten.

De Haaglanden-gemeenten werken samen op het gebied van jeugdzorg. Daarom wordt een gezamenlijk inventariserend onderzoek voorgesteld.

De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verdiepende vervolgonderzoeken.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg