Selecteer een pagina

Werkwijze

Onderzoeksprotocol

De Rekenkamercommissie heeft een aantal richtlijnen geformuleerd (vastgelegd in het onderzoeksprotocol) die ervoor moeten zorgen dat de onderzoeken die de commissie uitvoert kwalitatief in orde zijn en goed verlopen binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast verschaft het onderzoeksprotocol inzicht in de werkwijze van de rekenkamercommissie en draagt het bij aan de transparantie voor de gemeentelijke organisatie. In het onderzoeksprotocol zijn onder andere opgenomen de:

 1. uitgangspunten bij een onderzoek
 2. onderwerpkeuze
 3. selectiecriteria
1. Uitgangspunten bij onderzoek

Rekenkameronderzoek moet uiteraard betrouwbaar, degelijk en onpartijdig zijn. Daarom is het van groot belang dat het onderzoek zorgvuldig verloopt. Dit geldt voor de omgang met (gevoelige) informatie, degene die wordt onderzocht en de manier waarop onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. De rekenkamercommissie hanteert daarbij kwaliteitseisen voor: objectiviteit, onderbouwing, consistentie, bruikbaarheid, onafhankelijkheid, doelmatigheid, controleerbaarheid en constructiviteit.

2. Onderwerpkeuze

De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit betekent dat de commissie zelf bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht en hoe een onderzoek wordt ingericht. De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders kunnen de commissie verzoeken om een bepaald onderwerp nader te onderzoeken. Ook is het mogelijk dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een verzoek indienen. Alle inkomende verzoeken worden in de Rekenkamercommissie besproken. De commissie beslist of deze verzoeken worden gehonoreerd. De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de reactie op zijn/haar verzoek.

3. Selectiecriteria

Om tot een onderzoek te komen moet een onderwerp aan de volgende criteria voldoen:

 • er is sprake van maatschappelijke relevantie
 • het element van leren van de fouten is aanwezig en is toekomstgericht
 • er is sprake van een aanmerkelijk financieel, organisatorisch en bestuurlijk belang
 • er is sprake van een (bij voorkeur) gezamenlijk belang van de gemeente Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest op zowel
 • onderwerp beleid als beheer
 • het onderzoek is haalbaar in tijd
 • het onderzoek is haalbaar in beschikbare (geldelijke) middelen
 • het onderzoek kan getoetst worden aan een normenkader.
4. Onderzoeksprogramma, onderzoek en behandeling van rapporten in de raad

De rekenkamercommissie werkt met een meerjarig onderzoeksprogramma, dat jaarlijks wordt bijgesteld. In het protocol wordt verder aangegeven hoe het onderzoek verloopt en hoe de behandeling van de rapporten in de raad plaatsvindt.