Selecteer een pagina

Actueel

 
3 september 2020

Start van onderzoek naar functioneren van lokale democratie tijdens lockdown

Hoe functioneerde de lokale democratie tijdens de lockdown? Dat onderzoekt de Rekenkamercommissie WVOLV. Begin november 2020 worden de resultaten gepubliceerd.

Medio maart 2020 werd de lockdown afgekondigd. Had de gemeenteraad daarna voldoende ruimte voor controle en het publieke debat? Hoe was de samenwerking binnen de gemeente en met externe partijen? En hoe is dit nu georganiseerd? Dergelijke vragen komen aan bod tijdens het inventariserend onderzoek.

Raadsleden, commissieleden en wethouders ontvangen een digitale vragenlijst. De uitkomsten hiervan worden in elke gemeente besproken met de burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Dit gesprek biedt tevens de mogelijkheid om uitdagingen en verbeterpunten te vinden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Necker van Naem.

In deze brief van de Rekenkamercommissie leest u meer over het onderzoek.

 
22 juli 2020

Voortgangsbericht over gezamenlijk rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

De raadsleden en commissieleden in de regio Den Haag zijn vorige week geïnformeerd over de voortgang van het gezamenlijke rekenkameronderzoek naar jeugdzorg. Het onderzoek brengt de uitgaven voor jeugdzorg in beeld en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden.

Tien gemeenteraden

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenteraden in de regio Den Haag zijn in januari 2020 gestart met het gezamenlijke onderzoek. Naar verwachting worden de resultaten ervan begin 2021 gepresenteerd. De raadsleden en commissieleden uit de tien gemeenteraden ontvangen regelmatig een voortgangsbericht; het eerste ontvingen zij in maart 2020.

Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest koopt haar jeugdzorg in bij de Leidse regio, maar wordt wel betrokken in een deelonderzoek.

 

Klik hier voor het laatste voortgangsbericht (15 juli 2020).

Klik hier voor eerste voortgangsbericht (17 maart 2020).

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Klik hier voor de onderzoeksopzet van het gezamenlijke onderzoek jeugdzorg H10.

 
30 juni 2020

“Onderzoek energiebesparingsplicht toont veel ‘laaghangend fruit’ voor ondernemers”

“Er is veel ‘laaghangend fruit’ voor ondernemers.” Dat concludeerde raadslid Iwein Borm (VVD) na een onderzoek van de Rekenkamercommissie over de energiebesparingsplicht. De resultaten van dat onderzoek werden onlangs besproken in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving in Wassenaar.

Efficiënt

Saskia Hoogkamer van de Rekenkamercommissie lichtte het onderzoek toe. Zij gebruikte daarbij een afbeelding die de kosten en baten toonde van verschillende energiemaatregelen. Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht scoort daarin het beste: het heeft een positief saldo van circa €89 per vermeden ton CO2.

Niet gehandhaafd

Het onderzoek bracht in mei aan het licht dat de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen niet gehandhaafd wordt. Handhaving is een taak van de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland.

 

Klik hier voor alle informatie over het onderzoek (rapport, aanbiedingsbrief, persbericht, enz.).

Klik hier voor de leidraad van de presentatie door Saskia Hoogkamer.

Klik hier voor de video van de bespreking tijdens de raadscommissievergadering (29 juni 2020), tussen 22:53 uur en 48:42 uur.

 
28 mei 2020

Beëdiging van nieuw lid Michiel Teeuwen

Op donderdag 28 mei is Michiel Teeuwen in de gemeenteraad van Oegstgeest beëdigd als lid van de Rekenkamercommissie. In diezelfde vergadering werd Enno Gerdes beëdigd tot plaatsvervangend-voorzitter. 

Michiel Teeuwen is een bedrijfseconoom en heeft ruime ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Van 2006 tot 2014 was hij lid van de gemeenteraad van Oegstgeest.

Klik hier voor meer informatie over Michiel.

 
21 mei 2020

Rekenkameronderzoek goed ontvangen in gemeenteraad Voorschoten

Het onderzoek naar de energiebesparingsplicht is goed ontvangen in de gemeenteraad van Voorschoten. Op 20 mei lichtte William Segers de resultaten ervan toe in de raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen.

Niet gehandhaafd

Het onderzoek bracht aan het licht dat de energiebesparingsplicht voor bedrijven en ondernemers niet gehandhaafd wordt. Handhaving is een taak van de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland.

Lovende reacties

Enkele lovende reacties uit de raadscommissie:

 • “Hartelijk dank voor dit zeer transparante, toegankelijke, duidelijke en overzichtelijke rapport.” (Hans van der Elst, ONS Voorschoten)
 • “Wij zijn erg blij met het rapport. Want het kan bijdragen aan de energiebesparingsdoelstelling uit de Regionale Energiestrategie.” (Marjolijn Eshuis, PvdA)

Technische vragen

Raadslid Jolien Schroot (D66) stuurde naar aanleiding van het onderzoeksrapport vooraf enkele technische vragen. Klik hier voor de vragen en antwoorden.

 

Klik hier voor de video van de bespreking tijdens de raadscommissievergadering, tussen 5:16 uur en 38:37 uur.

Klik hier voor alle informatie over het onderzoek (rapport, aanbiedingsbrief, persbericht, enz.).

 
19 mei 2020

Start van onderzoek naar informatiebeveiliging bij gemeentelijke organisaties en verbonden partijen

Hoe veilig zijn persoonlijke gegevens bij de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg? En hoe wordt ermee omgegaan bij verbonden partijen? Dat laat de Rekenkamercommissie onderzoeken.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek volgt op een eerder onderzoek van de Rekenkamercommissie naar digitale dienstverlening. Het rapport erover, ‘Beter sturen op digitale dienstverlening’, werd op 13 april 2016 aangeboden aan de gemeenteraden.

Grote stappen

In dit rapport werd geconcludeerd dat de vier gemeenten wat betreft informatiebeveiliging en privacybescherming nog ‘grote stappen’ moesten zetten. Daarbij ging het om gegevens van de gemeente zelf en om gegevens van burgers, bedrijven en instellingen.

Persoonlijke levenssfeer

Organisaties zijn verplicht om de persoonlijke levenssfeer van mensen te beschermen. Dit is geregeld in onder meer de Grondwet en het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het betekent dat organisaties zorgvuldig moeten omgaan met persoonsgegevens. Denk aan gegevens over gezondheid, financiën en strafrechtelijk leven.

Verbonden partijen

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie richt zich ook op verbonden partijen. Dit zijn organisaties waarin gemeenten zeggenschap hebben en waar zij financieel aan bijdragen. Bijvoorbeeld GGD Haaglanden (voor Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg), Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (voor Oegstgeest), Dunea nv (alle gemeenten), omgevingsdiensten en afvalinzamelingsbedrijven.

 

Klik hier voor de brief aan de raadsleden en commissieleden waarin het onderzoek is aangekondigd.

 

 
17 mei 2020

Kamervragen aan minister Wiebes na onderzoek over energiebesparingsplicht

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de energiebesparingsplicht heeft geleid tot schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks).

Hij wil weten wat minister Wiebes ervan vindt dat de omgevingsdiensten van de WVOLV-gemeenten de energiebesparingsplicht van bedrijven en instellingen onvoldoende handhaven.

Ook is Van der Lee benieuwd hoe de handhaving van de energiebesparingsplicht is in andere Nederlandse gemeenten.

De acht schriftelijke vragen zijn op 12 mei 2020 ingediend.

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Klik hier voor het persbericht van 4 mei 2020 over de onderzoeksresultaten.

 
12 mei 2020

'Gemeenten controleren nauwelijks op energiebesparing'

Op 4 mei ontvingen de gemeenteraden de onderzoeksresultaten over de energiebesparingsplicht. In diezelfde week berichtten meerdere media erover.

De Oegstgeester Courant was op 4 mei de eerste: ‘Gemeenten missen belangrijke kans op meer energiebesparing’ (klik hier).

Het Leidsch Dagblad volgde op 6 mei met een paginabreed artikel: ‘Controle op verplichte energiebesparing bij bedrijven is onder de maat’ (klik hier).

Tenslotte plaatste Binnenlands Bestuur op 8 mei een uitgebreide column op haar website: ‘Gemeenten controleren nauwelijks op energiebesparing’ (klik hier).

 
4 mei 2020

Gemeenten missen belangrijke kans op meer energiebesparing

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.

Energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen met een bepaald jaarlijks energieverbruik behoren alle energiemaatregelen te treffen die rendabel zijn. Dit heet de ‘energiebesparingsplicht‘ en geldt sinds 1993. Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht vallen onder het takenpakket van omgevingsdiensten.

Geen handhaving

Het uitgevoerde toezicht door de omgevingsdiensten Haaglanden en West-Holland is vooral stimulerend van aard. Maar zij handhaven niet bij overtredingen van de energiebesparingsplicht.

In een reactie stelt het college van Leidschendam-Voorburg dat “handhaving van de energiebesparingsplicht pas aan de orde is als er sprake is van pure onwil.”

Effectief

De Rekenkamercommissie adviseert om de energiebesparingsplicht wèl te handhaven. Want dat is een effectieve methode om het energieverbruik van bedrijven en instellingen te verminderen. Het leidt structureel tot minder CO2-uitstoot -uitstoot en tot kostenbesparing voor de bedrijven en instellingen.

Geen aansturing

De gemeenten sturen de omgevingsdiensten aan. Maar uit het onderzoek blijkt dat zij dit niet actief doen op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht.

Daarnaast rapporteren omgevingsdiensten nauwelijks aan de gemeenten over de resultaten van controles en overtredingen van de energiebesparingsplicht.

Daarom adviseert de Rekenkamercommissie om prioriteiten voor toezicht en handhaving vast te stellen en betere rapportages te vragen aan de omgevingsdiensten.

 

Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.

Klik hier voor het onderzoeksrapport van Adromi.

Klik hier voor het persbericht.

 

 

 
10 april 2020

Beknopt jaarverslag 2019

Welke wensen heeft u voor het jaarverslag 2019? Die vraag stelde de Rekenkamercommissie aan raadsleden uit de klankbordgroep.

Beknopt

“Een goed jaarverslag is een beknopt jaarverslag”, kwam terug als reactie. Ook bleek er behoefte aan duiding. Wat ging goed? Wat kon beter? En wat neemt de Rekenkamercommissie mee voor volgende jaren?

Informatieve illustratie

De reactie uit de klankbordgroep is verwerkt in het jaarverslag 2019. Deze bevat voor het eerst een informatieve illustratie. Daarin zijn alle relevante gebeurtenissen uit afgelopen jaar overzichtelijk in beeld gebracht.

Klankbordgroep

In 2019 is een klankbordgroep gevormd met raadsleden uit de vier gemeenteraden. Zij geven de Rekenkamercommissie gevraagd en ongevraagd advies. Dat doen zij op persoonlijke titel. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bijeen.

 

Klik hier voor het beknopte jaarverslag 2019. Het is op 7 april 2020 naar de gemeenteraden gestuurd.

 

 
7 april 2020

Publiciteit krijgen voor rekenkamer-onderzoeken

Hoe zorg je voor publiciteit voor je onderzoek? En hoe belangrijk is dat?

Die vragen stelde de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan onder meer onze Rekenkamercommissie.

De secretaris Gerard Lappee stond de NVRR te woord. In dit artikel van de NVRR licht hij toe wat de werkwijze is van de Rekenkamercommissie op het gebied van publiciteit.

Op de LinkedIn-pagina van de Rekenkamercommissie verscheen deze bijdrage over het NVRR-artikel. Bij de bijdrage staat een foto van minister Ollongren. Zij was in 2018 aanwezig tijdens een symposium over burgerinitiatieven, georganiseerd door de Rekenkamercommissie.

 
26 maart 2020

Start van onderzoek naar informatievoorziening over jeugdzorg

Hoe zijn de gemeenteraden geïnformeerd over jeugdzorg door hun colleges van B&W? Dat laat de Rekenkamercommissie WVOLV onderzoeken. De resultaten worden begin 2021 verwacht.

Problematiek

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een flink aantal van hen heeft sindsdien veel meer uitgegeven aan jeugdzorg dan dat zij ontving voor uitvoering van deze taak.

Deze problematiek speelt ook in onze regio. Bovendien zeggen veel raadsleden onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg.

Gezamenlijk rekenkameronderzoek

Daarom is op initiatief van de Rekenkamercommissie WVOLV in 2019 een vooronderzoek uitgevoerd naar jeugdzorg. De resultaten van dit vooronderzoek waren aanleiding voor een een gezamenlijk rekenkameronderzoek in de regio Haaglanden (H10).

Informatievoorziening

Voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg maakt het onderzoek naar de informatievoorziening deel uit van dit gezamenlijke rekenkameronderzoek.

Voor de niet-H10-gemeente Oegstgeest is het een afzonderlijk onderzoek.

Doel

Het onderzoek naar de informatievoorziening wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ en moet inzicht geven in:

⮚ de informatievoorziening van de colleges van B&W aan de gemeenteraden over jeugdzorg in 2014 tot en met 2019;

⮚ de standpunten en besluiten van de gemeenteraden naar aanleiding van de informatievoorziening;

⮚ de effecten van deze standpunten en besluiten.

Zo mogelijk leidt het onderzoek tot aanbevelingen.

Aanbiedingsbrief

Klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.

 
24 maart 2020

Rekenkameronderzoeken van Leidschendam-Voorburg overzichtelijk op een rijtje

Alle rekenkameronderzoeken voor de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg staan sinds kort op een webpagina van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het overzicht ‘Aanbevelingen RKC’ bevat de aanbiedingsbrieven en rapporten van 25 rekenkameronderzoeken van 2007 tot en met 2019.

De informatie op de webpagina is nog niet compleet; de wijze van afhandeling van de aanbevelingen moet nog worden toegevoegd.

De webpagina is te vinden op iBabs Online. Dit deel van de gemeentelijke website bevat gedetailleerde informatie over de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De onderzoeken voor Leidschendam-Voorburg werden van 2007 tot en met 2012 uitgevoerd door de Rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. In 2013 sloot Leidschendam-Voorburg zich aan bij de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

 
10 januari 2020

Start van groot onderzoek naar jeugdzorg

De Rekenkamercommissie WVOLV onderzoekt in 2020 de uitgaven voor jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden. Dit gebeurt samen met de rekenkamer(commissie)s uit de regio.

Budgetoverschrijding

Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren substantieel meer uitgegeven aan jeugdzorg dan dat zij ontvingen voor uitvoering van deze taak. Zo werd in 2018 in onze regio het gemeentelijk budget voor jeugdhulp met gemiddeld 19% overschreden.

Daarnaast geven de meeste raadsleden aan onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg.

H10

Het gezamenlijk onderzoek naar jeugdzogr vindt plaats in H10-verband. H10 zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Deze tien gemeenten kopen gezamenlijk jeugdzorg in. Daarnaast wordt de jeugdhulp geleverd door instanties die vaak in meerdere H10-gemeenten actief zijn. Daarom wordt het onderzoek uitgevoerd door de rekenkamer(commissie)s van alle H10-gemeenteraden.

Onderzoek

Het gezamenlijk onderzoek richt zich op de periode 2015 – 2019 en bestaat uit drie deelonderzoeken:

 • Deelonderzoeken I en II gaan over de gemeentelijke uitgaven voor jeugdzorg.
 • Deelonderzoek III richt zich op de kwaliteit van de informatievoorziening over jeugdzorg aan gemeenteraden.

Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest koopt haar jeugdzorg in bij de Leidse regio, maar wordt wel betrokken in deelonderzoek III.

Meer informatie

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Klik hier voor de onderzoeksopzet van het gezamenlijk onderzoek Jeugdzorg H10.

 
9 december 2019

Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

De Rekenkamercommissie WVOLV zoekt inwoners uit Wassenaar, Oegstgeest of omgeving met verstand van gemeentefinanciën. Klik hier voor meer informatie.

21 november 2019

Saskia van der Haagen verlaat Rekenkamercommissie

Per 1 februari 2020 stopt vice-voorzitter Saskia van der Haagen bij de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie is daarom op zoek naar een opvolger met kennis van gemeentefinanciën, het liefst uit Wassenaar of Oegstgeest.

In een kennisgeving aan de voorzitter licht Van der Haagen haar besluit toe: “Ik ben vanaf maart 2014 lid van de Rekenkamercommissie en heb steeds met veel plezier bijgedragen aan haar activiteiten. Een combinatie van factoren in de werk- en privé-sfeer maakt dat ik de afweging heb gemaakt om met mijn werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie te stoppen.”

Klik hier voor de kennisgeving van Saskia van der Haagen aan de voorzitter.

Klik hier voor de brief aan de gemeenteraden over het aangekondigde vertrek.

11 november 2019

Raadsleden praten over aanbevelingen uit onderzoek over kaderstellende rol

Wat is gedaan met onze aanbevelingen over de kaderstellende rol van de gemeenteraad? Deze boden we in juni 2019 aan aan de gemeenteraden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid (de ‘kaderstelling’) voor veel raadsleden vaak een worsteling is. Hoe formuleer je goede hoofdlijnen? Op welk moment kan dat het beste? En welke informatie is daarvoor nodig uit alle rapporten, nota’s en onderzoeken?

We hebben de raadsleden geadviseerd te zorgen voor duidelijkheid. Bijvoorbeeld door een jaarplanning bij te houden over de momenten waarop gesproken wordt over de hoofdlijnen van beleid. Dit zouden griffiers kunnen doen; de ambtenaren die de gemeenteraad ondersteunen.

Ondertussen is in drie gemeenteraadscommissies gesproken over de bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek: in Oegstgeest, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. In de laatste twee gemeenten worden de aanbevelingen door een groep raadsleden verder uitgewerkt.

Terugkijken wat er over het onderwerp is gezegd in de gemeenteraadscommissies?

 • Oegstgeest (12 september 2019): klik hier, en kijk van 16:44 tot 35:14 uur
 • Voorschoten (19 september 2019): klik hier, en kijk van 1.06:58 tot 1.22:14 uur
 • Leidschendam-Voorburg (28 oktober 2019): klik hier, en kijk van 53:17 tot 1.14:22 uur

Wilt u de bevindingen en aanbevelingen nog eens bekijken? Klik dan hier.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten verscheen deze column op vlietnieuws.nl (1 november 2019).

30 oktober 2019

Resultaten van onderzoek naar financiële indicatoren en financiële positie

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Die vragen lieten wij onderzoeken door Deloitte.

De resultaten van het onderzoek hebben we aangeboden aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Hopelijk helpen de aanbevelingen om de financiële stukken nog toegankelijker en begrijpelijker te maken. Dit leidt tot meer inzicht in de (financiële) gevolgen van besluiten.

De bevindingen van het quick scan onderzoek in een notendop:

 • Iedere gemeente vermeldt de verplichte indicatoren in de begroting van 2019 en de jaarrekening van 2018.
 • Oegstgeest geeft veel duiding aan de financiële indicatoren; Leidschendam-Voorburg weinig duiding.
 • Wassenaar heeft de beste financiële positie; Oegstgeest de minst goede.
 • De financiële posities van Oegstgeest en Voorschoten verbeteren in de komende jaren.

We adviseren de raadsleden onder meer om een soort ‘dashboard’ van financiële indicatoren op te nemen in begroting en jaarrekening. Voor iedere gemeente hebben we een voorbeeld van zo’n dashboard gemaakt. Klik op de gemeentenaam voor het betreffende dasboard: WassenaarVoorschotenOegstgeestLeidschendam-Voorburg.

Klik op de gemeentenaam voor de brief aan de gemeenteraad: WassenaarVoorschotenOegstgeestLeidschendam-Voorburg.

18 oktober 2019

Voorstel voor gezamenlijk rekenkameronderzoek naar jeugdhulp

De Rekenkamers en Rekenkamercommissies in Haaglanden (H10) bespreken op 31 oktober een voorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar jeugdhulp.

In de afgelopen jaren bleek dat een flink aantal gemeenten in Nederland substantieel meer uitgaf aan jeugdhulp, dan dat zij ontving voor de uitvoering van deze taak. Dit gold ook voor de H10-gemeenten.

Door de Rekenkamer(commissie)s Den Haag, WVOLV en Zoetermeer is een vooronderzoek gehouden.
Hieruit blijkt dat de gemeenteraden onvoldoende inzicht hebben in:

 • het speelveld en de besluitvorming rondom jeugdhulp;
 • de kwaliteit van jeugdhulp en de uitgaven aan jeugdhulp;
 • de oorzaken voor de toename van de uitgaven aan jeugdhulp;
 • de sturingsmogelijkheden voor een acceptabele verhouding tussen uitgaven en baten.

De Haaglanden-gemeenten werken samen op het gebied van jeugdhulp. Daarom wordt een gezamenlijk inventariserend onderzoek voorgesteld.

De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verdiepende vervolgonderzoeken.

16 oktober 2019

Start van onderzoek naar handhaving van energiebesparingsplicht

Bedrijven met een bepaald energieverbruik zijn verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Hoe wordt deze verplichting gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg? En hoe geven de gemeenteraden hier sturing aan?

Dat onderzoekt adviesbureau Adromi in opdracht van de Rekenkamercommissie. In april 2020 worden de bevindingen en aanbevelingen aangeboden.

Energiebesparing door bedrijven past binnen het klimaatbeleid van de rijksoverheid. Sinds 1993 zijn bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m3 aardgas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken, verplicht alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit heet de ‘energiebesparingsplicht‘.

Energiebesparing is een milieuonderwerp. Daarom zijn de omgevingsdiensten belangrijk voor dit onderzoek. Zij houden namelijk milieutoezicht op de bedrijven. Dit doen zij in opdracht van de gemeenten. De gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg geven opdracht aan de omgevingsdienst Haaglanden; Voorschoten en Oegstgeest aan de omgevingsdienst West-Holland.

De Rekenkamercommissie is benieuwd naar:

 • de opdrachtverlening van de gemeenten aan de omgevingsdiensten voor de handhaving van de energiebesparingsplicht;
 • de handhaving van de energiebesparingsplicht door de omgevingsdiensten;
 • de verslaglegging hierover van de omgevingsdiensten aan de gemeenten;
 • de reactie van de gemeenten op deze verslaglegging.

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de gemeenteraden.

Klik hier voor de aankondigingsbrief aan de colleges van B&W.

1 oktober 2019

Workshops voor raadsleden over financiële indicatoren

Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest worden wegwijs gemaakt in financiële indicatoren. Dat gebeurt tijdens workshops, verzorgd door Rein-Aart van Vugt van Deloitte. Hij is specialist op het gebied van financiën, planning en control in gemeenten.

De workshops vinden plaats in het kader van een quick scan onderzoek naar de financiële indicatoren en financiële positie. De resultaten hiervan worden medio oktober aangeboden aan de gemeenteraden.

Op 8 oktober is de workshop voor raadsleden in Wassenaar, op 9 oktober in Voorschoten en op 17 oktober in Oegstgeest. Tijdens de workshop komen de financiële indicatoren aan bod die voor de gemeente belangrijk zijn. Hopelijk inspireert het de raadsleden om tot concrete aandachtspunten en verbetersuggesties te komen!

 

Klik hier voor reacties op LinkedIn.

september 2019

Interview met Dolf Kamermans in Senioren Magazine Voorschoten

Voorzitter Dolf Kamermans is geïnterviewd voor het Senioren Magazine Voorschoten.

Het interview verscheen in de uitgave ‘Herfst 2019’, in een oplage van 4.000 exemplaren. De Stichting Senioren Voorschoten is verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het magazine.

Klik hier voor het interview.

11 juli 2019

Bert Jan Smallenbroek blikt terug op 8 jaar Rekenkamercommissie

“Een Rekenkamercommissie kun je vergelijken met een vader die tijdens een kinderfeestje het licht aandoet. Niet leuk, maar wel nodig.”

Dat zei Bert Jan Smallenbroek in dit artikel in de Oegstgeester Courant.

Van 2011 tot 2019 was Smallenbroek lid van de Rekenkamercommissie. Per 1 juli 2019 werd hij opgevolgd door Saskia Hoogkamer.

5 juli 2019

Resultaten van onderzoek kaderstellende rol: 'De bomen èn het bos beter zien'

Raadsleden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg worden overstelpt met informatie. Zij moeten in complexe zaken snel hun positie bepalen. Hierdoor is het lastig goede keuzes te maken.

De Rekenkamercommissie van de vier gemeenten deed er onderzoek naar en biedt de raadsleden enkele concrete verbetersuggesties. Lees het gehele bericht.

 • Wassenaar: klik hier voor de  aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.
 • Voorschoten: klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.
 • Oegstgeest: klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.
 • Leidschendam-Voorburg: klik hier voor de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad en hier voor de onderzoeksrapportage.
30 maart 2019

Minisymposium Oegstgeest: ‘Rekenkamers hebben verbindende secretarissen nodig’

Hoe ziet de rekenkamer van de toekomst eruit? Dat was de centrale vraag tijdens een minisymposium op 29 maart. Het minisymposium werd georganiseerd door de Rekenkamercommissie WVOLV, ter gelegenheid van het afscheid van haar secretaris Rini Teunissen.

Klik hier voor een impressie van het minisymposium met foto’s.

maart 2019

Jaarverslag 2018

In 2018 heeft de Rekenkamercommissie o.a.:

 • onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wet maatschappelijkere ontwikkeling (Wmo);
 • onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven;
 • het symposium De burger neemt het initiatief georganiseerd (met o.a. minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren);
 • gewerkt aan een nieuwe verordening.

Klik hier voor het Jaarverslag 2018.

25 januari 2019

Leden voor Rekenkamercommissie gezocht

De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken twee leden voor de Rekenkamercommissie.

In het bijzonder worden personen uitgenodigd te solliciteren die beschikken over:

 • politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een gemeenteraad;
 • kennis van/ervaring met het beleidsterrein sociaal domein;
 • een bedrijfsmatige achtergrond.

De Rekenkamercommissie heeft verder een voorkeur voor een lid dat afkomstig is uit Wassenaar en een lid dat afkomstig is uit Oegstgeest.

Meer informatie over de vacatures is te vinden op deze pagina.

15 november 2018

Resultaten van onderzoek 'Toegang tot voorzieningen in de Wmo' aangeboden

Het rapport van het onderzoek naar de toegang tot de voorzieningen in de Wmo is op 15 november 2018 aan de gemeenteraden aangeboden.

Meer over het rapport is te vinden op deze pagina.

13 november 2018

Start onderzoek naar kaderstellende rol van gemeenteraad

De Rekenkamercommissie start in november 2018 met een onderzoek naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad.

Meer over het onderzoek is te vinden op de deze pagina.

15 oktober 2018

Onderzoeksplan 2018-2020 aangeboden

In het onderzoeksplan 2018-2020 heeft de Rekenkamercommissie aangegeven welke onderzoeken de komende jaren worden uitgevoerd.

Meer over het onderzoeksplan is te vinden op deze pagina.

31 mei 2018

Rapport over burgerinitiatieven overhandigd aan minister Ollongren

Met veel enthousiasme heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar burgerinitiatieven in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Dit was geen gebruikelijk rekenkameronderzoek. Het kenmerkte zich door de zoektocht naar burgerinitiatieven in de gemeenten, afbakening van het begrip burgerinitiatief, gesprekken met alle betrokkenen, lessen trekken en conclusies en aanbevelingen die door middel een website, symposium en rapport zijn gepresenteerd.

Het rapport is op 31 mei 2018 overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Dit gebeurde in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten.

Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op de deze pagina.

Wassenaar

Voorschoten

Oegstgeest

Leidschendam-Voorburg